Tumblr Mouse Cursors

Golden Daisy

İzmir - 16

The only way to define your limits is going to beyond them 🎇✨🌟  http://instagram.com/goldendaisy2

Ulan çok param olsa da gidip kendime bir sürü üst baş alıp tarzımı değiştirsem diye hayal kuruyorum. Hayallerim bile fakir anasını satıyım.

(Source: romantikparis, via utopyalarrguzeldir)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter